Regulamin

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I POBYTU Niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji dotyczą indywidualnych rezerwacji w Apartamentach ZIMET w budynku Horyzont w Międzyzdrojach przy ul. 1000lecia Państwa Polskiego 8 Przyjazd / wyjazd 1. Sposoby rezerwacji. Zgłoszenia rezerwacyjnego pobytu można dokonać poprzez: - telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 322 553, lub +48 512 322 535 w godz. 8:00-20:00 - całodobowo poprzez adres e-mail: zimet@zimet.pl, lub sms pod nr 512 322 553 - rezerwacja na kalendarzu strony internetowej i dokonanie płatności przez PayPal Po wpłynięciu zadatku, wpłaty na podane przez Wynajmującego konto, Państwa rezerwacja otrzymuje status Rezerwacji Gwarantowanej, w związku z czym otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji na swój adres e-mail lub sms na podany nr telefonu. 2. Przyjazd Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 W dniu przyjazdu prosimy o potwierdzenie godziny przybycia pod numerem telefonu: +48 512 322 553, lub +48 512 322 535 Na miejscu na terenie obiektu przed wydaniem kluczy do apartamentu następuje: - zapłata pozostałej należności za pobyt (płatność gotówką) - zameldowanie i podpisanie umowy wynajmu krótkoterminowego apartamentu, - wpłata 500zł kaucji, zwrotnej w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach: - od 15:00 do 20:00 na terenie Apartamentu Horyzont -ZIMET przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 w Międzyzdrojach 3. Wyjazd/wymeldowanie Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00 W dniu poprzedzającym wyjazd prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnej godziny wyjazdu. Opiekun Apartamentu przyjedzie do Państwa, zwróci kaucję i odbierze klucze od apartamentu. Wykwaterowanie odbywa się w godzinie od 7:00 do 10:00 Wszystkie ceny oferowane wyrażone w PLN. We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 06:00. II. Anulowanie rezerwacji 1. Wynajmujący zastrzega prawo zatrzymania zadatku wpłaconego na poczet wynagrodzenia w przypadku anulowania rezerwacji przez Rezerwującego lub wykorzystania go na poczet późniejszego (lub wcześniejszego) terminu, pod warunkiem, że będzie on uzgodniony z Wynajmującym. 2. Późniejsze przybycie lub opuszczenie apartamentu przed planowanym zakończeniem pobytu, z wyłączeniem zdarzeń losowych niezależnych od Rezerwującego, wyłącza obowiązek zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją. 3. Pod pojęciem „zdarzenie losowe” rozumieć należy przypadki siły wyższej oraz klęsk i innych zdarzeń spowodowane działaniem żywiołów lub sił przyrody, a także działanie człowieka, którego nie można przewidzieć w normalnym toku postępowania. 4. Wynajmujący zastrzega prawo anulowania rezerwacji lub zmiany apartamentu o tym samym lub podobnym wyposażeniu w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w tym wywołanych zdarzeniem losowym w rozumieniu powyższym czy też nieprzewidzianych awarii. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot otrzymanych i niewykorzystanych na poczet wynagrodzenia należności, w tym zadatek, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonania umowy.Zwrot następuje na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia anulowania rezerwacji.​ III Informacje dodatkowe 1. Do czynności meldunkowych Rezerwujący obowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument akceptowany na terenie Polski). 2. Apartament przeznaczony jest do pobytu maksymalnie czterech osób dorosłych i dwójki dzieci. Maksymalna liczba osób jest wskazana w potwierdzeniu rezerwacji. Korzystanie z apartamentu przez więcej osób niż zostało to ustalone podczas rezerwacji może się odbywać tylko na podstawie indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym. W przypadku powzięcia przez Wynajmującego informacji, że liczba osób korzystających z apartamentu jest większa niż przewidziana w umowie Wynajmujący zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy wynajmu ze skutkiem natychmiastowym oraz dochodzenia kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości 200 zł / noc. 3. Istnieje możliwość zarezerwowania garażu. Garaż nie jest automatycznie rezerwowany do wynajmowanego apartamentu. Rezerwacji garażu należy dokonać podczas rezerwacji telefonicznej/mailowej. Cena garażu/miejsca parkingowego nie jest zawarta w cenie apartamentu. 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Wynajmującego dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), działaniem internetu, emisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich czy tez awariami niezależnymi od Wynajmującego np. działaniem windy czy bramy wjazdowej. 5. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, Rezerwujący może zostać obciążony karą pieniężną w kwocie 500,00 zł. W przypadku palenia tytoniu i uaktywnieniu instalacji przeciwpożarowej Rezerwujący może zostać obciążony karą pieniężną w kwocie do 1000 zł. 6. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. 7. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem. 8. Za szkody powstałe na osobie lub mieniu Rezerwującego, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez jego winy. 9. Przyjęcie zwierząt odbywa się za każdorazową zgodą Wynajmującego. 10. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją, umieszczeniem w bazie danych Wynajmującego oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych. W przypadku braku takiej zgody prosimy o stosowną informację. 11. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków rezerwacji oraz pobytu w Apartamentach firmy Zimet - Horyzont w Międzyzdrojach. 12. Poszczególne apartamenty mogą różnić się między sobą. Apartamenty znajdują się na różnych kondygnacjach i z różnych stron budynku. Jeżeli Rezerwujący nie zgłosił podczas rezerwacji szczególnych warunków co do położenia, wyposażenia i wielkości apartamentu, apartament dla Gości będzie udostępniany wg kolejności wolnych lokali. 13. W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem rezerwacji lub pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt z Wynajmującym 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00, telefon: +48 512 322 553, lub. 512 322 535, a także całodobowo pod adresem e-mail: zimet@zimet.pl